Evropa investira v podeželje

PROJEKT: »KRAJINSKA UREDITEV OKOLICE RIBNIKOV ŠMARJE PRI JELŠAH akronim: »RIBIČIJA JE IN«

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.

Prijavitelj projekta: 

Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah

Partnerji projekta:

 • Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah 
 • Ribiška družina Sotla, Vonarje 13, 3253 Pristava pri Mestinju
 • Podjetje G2O storitve d.o.o., Vonarje 13, 3253 Pristava pri Mestinju

Opis projekta:

Za območje je značilna bogata naravna in krajinska ter biotska pestrost, ki lokalnemu prebivalstvu od nekdaj predstavlja način življenja. Z namenom, da zagotovimo ljudem kvalitetno bivanje in sledimo smernicam trajnostnega razvoja in turizma, ki je razvojna priložnost območja, je eden od pogojev, da zagotovimo večjo okoljsko osveščenost in varovanje biotske raznovrstnosti, ki se ponekod že zmanjšuje. To je mogoče doseči s pomočjo partnerskega in medsektorskega povezovanja, zato so projektni partnerji naredili prvi korak in pristopili k skupni operaciji. Rdeča nit prijavljene operacije bo: osveščanje prebivalstva o ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju vodnega okolja – okolju prijazna naložba, ki ohranja obstoječo naravno danost (ribniki z življem) –  razvoj turističnih produktov trajnostnega oz. zelenega turizma  – aktivno vključevanje ranljivih skupin – partnersko sodelovanje. Le-to so izzivi in ukrepi, ki jih podpira tudi SLR. V osnovi se operacija osredotoča na osveščanje lokalnega prebivalstva o ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnih danosti, saj predvideva osveščevalne in promocijske aktivnosti ter izvedbo delavnic za ranljive ciljne skupine. Osredotočili se bomo na teoretično in praktično spoznavanje vodnih ekosistemov, ribolov, pomen rib in drugega življa ter brezposelne animirali za samozaposlovanje na področju ribištva. Odpiranje novih delovnih mest na podeželju je eden od glavnih ciljev oz. izzivov v SLR. Ker SLR (Ukrep 3.1.) podpira manjše naložbe je predvidena krajinska ureditev okolice ribnikov v Šmarju pri Jelšah. Zaradi prisotnosti vode so ribniki opredeljeni kot vrsta mokrišča, katera imajo velik pomen, saj so naravni vodni zbirniki, blagodejna vplivajo na okoliško mikroklimo, imajo estetski pomen, izboljšujejo kakovost bivanja, hkrati so pomembna življenjska okolja številnim živalskim in rastlinskim vrstam. Urbano območje Šmarja pri Jelšah skuša ohranjati zelene površine in ljudem omogočiti naravi prijazno bivalno okolje, zato je bil prepoznan pomen bližnjih dveh ribnikov. Vodna površina namreč privlači ljudi, ker se ob stiku z vodno površino sprostijo in povežejo z naravo. Obveščevalne aktivnosti bodo namenjene praktičnemu spoznavanju vodnih ekosistemov, ribolova, pomena rib in drugega življa v vodnih ekosistemih, zato bodo ribniki odločna priložnost za informiranje o življu in pomenu ohranjanja le-tega. V operaciji je predvidena ureditev pešpoti okrog ribnikov ter manjšega piknik prostora, kar bo omogočalo rekreativni sladkovodni ribolov, spoznavanje vodnega življa, kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj dodatne ponudbe. Operacija predvideva razvoj novih turističnih produktov, ki bosta spodbujala zeleni in doživljajski turizem ter okušanje ribje kulinarike. Celotna operacija bo podprta s promocijski aktivnostmi z namenom informiranja javnosti o operaciji in rezultatih operacije. Zasnovano medsektorsko in inovativno partnerstvo bo podlaga za trajnostni razvoj na območju tudi v prihodnje. Omogočilo bo povezovanje deležnikov na področju ribištva in ribogojstva – od pridelave do trženja, povezovanje med predstavniki zasebnega, nevladnega in javnega sektorja – pripravo razvojnih usmeritev, skupno promocijo in razvojno načrtovanje. 

Cilji projekta

Osveščenost lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti  in naravnega okolja ter spoznavati podjetniške priložnosti

Aktivno vključevanje ranljivih skupin v izobraževalne delavnice z namenom dviga okoljske in biotske osveščenosti, spoznavanjem ribolova, pomena rib in drugega življa v vodnih ekosistemih, povečati zanimanje za samozaposlovanje na področju ribogojstva. Osveščanje lokalnega prebivalstva in informiranje o projektu s pomočjo promocijskih aktivnosti.

Razvoj in predstavitev novih turističnih produktov  

Oblikovanje dveh novih produktov, ki bosta spodbujala zeleni in doživljajski turizem, »zdravo« ribjo kulinariko ter ohranjanje narave in biotsko raznovrstnost ter izdelava zloženke o novih produktih.

Krajinska ureditev okolice ribnikov

V operaciji je predvidena ureditev pešpoti okrog ribnikov ter manjšega piknik prostora, kar bo omogočalo rekreativni sladkovodni ribolov, spoznavanje vodnega življa, kvalitetno preživljanje prostega časa in razvoj dodatne ponudbe. Z ureditvijo okolice ribnikov bomo prispevali tudi k ohranitvi naravnega okolja in življa.

Vzpostavitev inovativnega partnerstva (povezati  partnerje in druge deležnike na območju LAS)

Novo medsektorsko in inovativno partnerstvo bo podlaga za trajnostni razvoj na območju tudi v prihodnje. Omogočilo bo povezovanje deležnikov na področju ribištva – od pridelave do trženja, povezovanje med predstavniki zasebnega, nevladnega in javnega sektorja – pripravo razvojnih usmeritev, skupno promocijo in razvojno načrtovanje.

Rezultati projekta: 

 • Urejena okolica (1) ob ribnikih (urejena pešpot z urbano opremo in piknik prostor)
 • Dva nova turistična produkta 
 • Zloženka (1) o novih turističnih produktih
 • Izobraževalne delavnice (4)  za ranljive ciljne skupine
 • Vzpostavljeno inovativno partnerstvo (1) s področja ribištva in ribogojstva

SKUPNA VREDNOST: 32.018,56 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 23.552,44 EUR

Povezava:

PROJEKT: ŠMARSKI TURISTIČNI PREPLET – NARAVA, KULTURA IN ŠPORT

Višina sofinanciranja: 57.319,33 €
Višina sredstev: 93.980,21 €
Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Status – faza: V teku
Začetek: 01.03.2019
Predviden zaključek: 31.12.2019
Lokacija:  3240 Šmarje pri Jelšah

Akronim projekta: ŠMARJE NATURE POINT

Vodilni partner:

 • OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Partnerji:

 • ZAVOD TŠM ŠMARJE PRI JELŠAH
 • ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
 • ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH
 • ŠPELA POGELŠEK- nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Projekt odobren na 2. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.

Cilji projekta

 1. Novi turistični produkti
 2. Inovativnost na področju turizma
 3. Povečanje turistične privlačnosti in števila turistov
 4. Trajnostni razvoj območja

Pričakovani rezultati aktivnosti

V sklopu projekta bo:

 • postavljenih 13 športnih rekvizitov na prostem,
 • postavljena drevesna opazovalnica z ozvočenjem,
 • zasajenih 29 dreves za namene »keltskega horoskopa,
 • urejen Kneippov park,
 • postavljenih 5 informativnih tabel, košev in klopi,
 • izdelana mobilna aplikacija,
 • izdelanih 3000 zgibank,
 • izvedene 3 delavnice na temo »Čiščenje telesa za več energije«,
 • izvedenih 5 delavnic »Učilnica v gozdu«,
 • 5 izvedenih skupin prikaza športne vadbe.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 1. Vodenje in koordinacija projekta
 2. Razvoj novih turističnih produktov
 3. Promocija
 4. Izobraževanja

Povzetek

Projektne aktivnosti zagotavljajo razvoj turizma in razvoj novih turističnih produktov. Poudarek je predvsem na zelenem turizmu, ki je prijazen okolju in celotnemu družbenemu življenju. V okviru projekta bodo izvedene manjše investicije, katerih rezultat bo nastanek novih turističnih produktov: športni rekviziti v naravi, lesena drevesna opazovalnica, zasaditev dreves za namene »keltskega horoskopa« in Kneippov park. Pri vseh investicijah je poudarek tudi na uporabi naravnih virov in vključevanje narave za namene trženja v turizmu. Projekt bo hkrati prispeval tudi k izboljšanju pogojev za življenje lokalnega prebivalstva. Vsa infrastruktura, ki bo urejena v okviru projekta bo javna in bo prosto dostopna vsem. Glavni cilji operacije so ponuditi nove turistične produkte, biti inovativen na področju turizma, povečati turistično privlačnost in povečati število turistov ter trajnostni razvoj območja. Glavni ciljni skupini operacije sta lokalno prebivalstvo in turisti. Investicije, ki se bodo izvedle in izvedene delavnice bodo vključevale tudi vse ranljive skupine, in sicer mlade, starejše, ženske in brezposelne.

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP

Povezava do spletne strani Programa razvoja podeželja

Podatki o financiranju

Vrednost projekta

Celotna vrednost projekta znaša 93.980,21 EUR.

Projekt je sofinanciran iz sklada EKSRP v višini 57.319,33 EUR.

PROJEKT: LOKALNO JE IN

 

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Naziv projekta: »RAZVOJ IN TRŽENJE PONUDBE OBMOČJA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA«, akronim: »LOKALNO JE IN«

Projekt odobren na 2. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR

Prijavitelj projekta:

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
 • Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p., Ceste 8, 3250 Rogaška Slatina
 • Jadralno padalski klub Donačka gora, Ptujska cesta 31, 3252 Rogatec

Namen projekta:

Območje Obsotelja in Kozjanskega (OiK) je prepoznavno predvsem po tradiciji zdraviliškega in velneškega turizma v Rogaški Slatini in Termah Olimia. Omenjeni turistični središči skupaj ustvarita približno 600.000 nočitev na leto. Dodatno, turistom zanimivo turistično ponudbo pa predstavlja ponudba podeželskega območja, vezana na kulturno in naravno dediščino in ponudbo unikatnih izdelkov in storitev z lokalno tradicijo, ki ustvarja nepozabno doživetje in razlog za ponovni obisk. Priložnost območja je povečanje ponudbe pri lokalnih ponudnikih za potrebe turističnega gospodarstva in lokalnega prebivalstva. Na območju OiK ima rokodelstvo dolgoletno tradicijo, ki jo je potrebno ohraniti zanamcem. Živa dediščina rokodelstva, ki se na območju ohranja v rokodelskem centru Rogatec, kateri se razprostira na lokaciji Muzeja na prostem Rogatec in dvorca Strmol, predstavlja vez med preteklostjo in sedanjostjo, podeželskemu prebivalstvu pa omogoča neposreden stik s potencialnimi kupci, za direktno prodajo svojih unikatnih izdelkov ter za prezentacijo tradicionalnih znanj, kot dodatno obliko kulturnega turizma. Na območju je zaznati vedno manjše število registriranih rokodelcev, zato je potrebno ljubitelje rokodelstva motivirati in spodbujati, da zaznajo priložnost za dodaten dohodek s prodajo izdelkov in svojega znanja. V sklopu projekta bodo z namenom vključitve čim večjega števila rokodelcev v turistično ponudbo območja izvedena izobraževanja (rokodelstvo: od ljubiteljske dejavnosti do podjetništva in motivacija in možnosti trženja rokodelskih izdelkov).

Izvedle se bodo tudi rokodelske delavnice, z namenom motiviranje brezposelnih in ljubiteljev rokodelstva za začetek podjetniške poti. Prav tako bo rokodelstvo predstavljeno na osnovnih šolah območja. Zaznati je problem prenosa znanja na mlajše generacije, zato je potrebno prikazati tudi osnovnošolcem zanimivo dejavnost, ki lahko preide iz ljubiteljske v podjetniško.

Ponudbo rokodelstva je potrebno povezano tržiti, ter s sodobnimi metodami povečati zanimivost in dostopnost dediščine za vse skupine obiskovalcev, izletniških turistov in vseh, ki želijo kupiti unikatna, ročno izdelana darila. Z izvedbo projektnih aktivnosti vplivamo na ohranjanje rokodelskih znanj, na prenos tradicionalnih znanj na mlajše, ter omogočimo rokodelcem, da se povežejo v t.i. “inovativno mrežo rokodelcev”, da povečajo prodajo svojih izdelkov in znanja, ob pomoči skupnih marketinških aktivnosti in novih tržnih poti (internetna stran, katalog poslovnih daril – predstavitev celovite ponudbe rokodelskih izdelkov, video predstavitev rokodelstva – prestavitev na YouTube.com, facebooku, internetnih straneh in v rokodelskem centru), tudi v obliki prezentacije svojih znanj v okviru rokodelskega centra v Rogatcu, katerega obišče letno cca 16.000 izletniških turistov. Za zagotovitev večje turistične obiskanosti območja se bo v muzeju na prostem izoblikovalo nov produkt (postavilo razgledišče z avtomatsko solarno vremensko postajo in uredilo sprehajalne poti), ter nov program, ki bo vključeval prezentacijo letenja z jadralnim padalom. Vzletna točka za jadralne padalce je pod Donačko goro, vendar je območje za skupine, ki pridejo z avtobusi, nedostopno. V sklopu projekta se bo izvedlo izobraževanje na temo prepoznavanja lokalnih tržnih potencialov, ter izvedlo aktivnosti v smeri skupnega trženja lokalnih produktov in storitev preko spletne trgovine, katera bo povezala ponudbo in ponudnike območja, z namenom lažjega dostopa na trg.

Nova turistična ponudba, novi trženjski pristopi in aktivnosti bodo privabili večje število obiskovalcev na območje, kateri pa so potencialni kupci lokalnih produktov in storitev, zato je pričakovati multiplikativni učinek investicijskih vlaganj na razvoj lokalnih potencialov območja.

Širši krog potencialnih kupcev odpira možnosti za razvoj lokalne ponudbe, vezane na dejavnost rokodelstva, kulinarike, ponudbo doživetij, kulturne in naravne dediščine, kar vpliva na ohranjanje in razvoj podeželja in odpiranje novih delovnih mest. Skozi inovativno partnerstvo se bo z novimi storitvami in produkti in novimi tržnimi pristopi vplivalo na povečanje možnosti za uspešno in učinkovito trženje, ter za razvoj lokalnih potencialov.

Cilji projekta

Povezati ponudbo lokalnih ponudnikov za učinkovitejše trženje

Skozi projektne aktivnosti bomo povezali ponudbo lokalnih ponudnikov, z namenom skupnega trženja. Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikovala »inovativna mreža« rokodelcev Obsotelja in Kozjanskega, katerih ponudba se bo tržila povezano. Izdelal se bo katalog rokodelskih izdelkov Obsotelja in Kozjanskega in e-katalog, predstavitveni video in nadgradila spletna stran e-lodn, preko katere se prodajajo rokodelski izdelki.

Izdelala se bo tudi inovativna, prodajna spletna stran, ki bo vsebovala že oblikovane programe, doživetja, ponudnike in njihovo ponudbo ter e- trgovino, ki bo povezana z e-lodnom.

Izobraziti lokalne ponudnike in potencialne ponudnike o možnostih in priložnostih trženja lokalnih potencialov

Za lokalne ponudnike in potencialne ponudnike bodo izvedena izobraževanja, z namenom zaznave priložnosti trženja lokalnih potencialov, ter povečanja lastne učinkovitosti, kar povečuje podjetniško kompetenco. Izvedene bodo tudi predstavitvene rokodelske delavnice, s čimer se predstavi možnosti za prehod iz ljubiteljstva na lastno podjetniško pot.

Oblikovati nov turistični produkt in program

Skozi projektne aktivnosti se bo izoblikoval nov program v sklopu ponudbe muzeja na prostem, vezan na jadralno padalstvo. V sklopu muzeja na prostem se bo postavilo razgledišče in uredilo poti, kar bo predstavljalo dodaten turistično zanimiv produkt, ki bo pritegnil večje število turistov, potencialnih kupcev rokodelskih izdelkov, na lokalno območje. Večja turistična obiskanost pa je osnova za nadaljnji razvoj turistične ponudbe in izkoriščenost lokalnih potencialov.

Rezultati projekta:

4 izvedena izobraževanja

9 izvedenih rokodelskih predstavitev/delavnic

izdelan katalog poslovnih daril in e-katalog

izdelan predstavitveni video na temo rokodelstva

izdelana nova spletna stran in spletna trgovina, povezana s prenovljeno spletno trgovino e-lodn

urejeno razgledišče z vremensko postajo in urejene poti v sklopu muzeja na prostem

2 pilotni predstavitvi novega programa

SKUPNA VREDNOST: 74.945,19 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 50.000,00 EUR

Povezava: www.eu-skladi.si