Pravila nagradne igre “Šmarje na dlani.”

 1. člen (nagradna igra)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom »Šmarje na dlani.« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah, celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah, matična št.: 7219229000, ID št. za DDV: 33777730, (v nadaljevanju: prireditelj ali Zavod TŠM).

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije Viber skupine Šmarje, kjer lahko člani skupine spremljajo aktualne dogodke in novice s področja občina Šmarje pri Jelšah. Nagradna igra poteka od vključno dne 05. 05. 2023 do 14. 06. 2023, do 23.59.

 1. člen (kdo lahko sodeluje in definicije pojmov)

V tej nagradni igri sodelujejo fizična oseba, ki je član Viber skupine Šmarje, ki jo je vzpostavil prireditelj, v obdobju do 15. 5. 2023. Za sodelovanje ni potreben nikakršen nakup oz. plačilo z mobilno aplikacijo Viber, saj je le ta brezplačna, potrebno je samo postati član skupine, ki se nahaja v mobilni aplikaciji Viber, na povezavi: https://bit.ly/3L6rTEw.

 1. člen (drugi pogoji sodelovanja)

Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči:

− ne sme biti član Sveta Zavoda ali zaposlen pri prireditelju, in

− ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradne igre.

 1. člen (način sodelovanja)

V nagradno igro, ki traja od 05. 05. 2023 do 15. 06. 2023, do 23.59 ure bodo člani Viber skupine Šmarje, ki izpolnjujejo vse kumulativno določene pogoje za sodelovanje, določene v 2. in 3. členu teh pravil, vključeni samodejno.

 1. člen (komisija)

Prireditelj bo do začetka te nagradne igre imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo:

− nadzirala potek nagradne igre in spoštovanje teh pravil;

− po končanem žrebanju iz 6. člena teh pravil, sestavila zapisnik in ga hranila 10 let od dne, ko je bilo to zaključeno;

− v skladu z 10. členom teh pravil, ukrepala v primeru suma kršitev. Odločitve komisije so dokončne.

 1. člen (žrebanje)

Žrebanje nagrad bo potekalo dne 15. 06. 2023 na sedežu prireditelja na Celjski cesti 6 v Šmarju pri Jelšah v prisotnosti komisije iz 5. člena teh pravil. Žrebanje bo izvedeno elektronsko s pomočjo računalniškega programa. V posamičen žreb so vedno vključeni vsi člani Viber skupine Šmarje, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. 3. in 4. člena teh pravil in ki v okviru te nagradne igre še niso bili izžrebani za eno izmed nagrad, kot so opredeljene v nadaljevanju teh pravil. Vsak sodelujoči lahko v okviru te nagradne igre prejme le eno nagrado, in sicer tisto, za katero je bil izžreban najprej. Vrstni red žrebanja za posamezne nagrade je naslednji:

– prvi žreb bo žreb za podelitev prve nagrade, in sicer v obliki prenosnega telefona Xiaomi 12 Lite

– drugi žreb bo žreb za podelitev druge nagrade, in sicer 200 x po 2 € v obliki vrednostnega bona za hrano ali pijačo na dogodku Šmarska kuh’na, ki se bo odvijal v petek, 16. 6. 2023 v Šmarju pri Jelšah med 16. in 19. uro.

Vsebina in vrednost posameznih nagrad je natančneje opredeljena v 10. členu teh pravil. Izžrebanci za prvo nagrado (skupno torej en izžrebanec), bo pozvan k posredovanju davčne številke in drugih zahtevanih osebnih podatkov. Če prireditelju ne posreduje pravilnih davčnih številk in zahtevanih osebnih podatkov ali jih ne bo posredoval v roku, določenem v 7. členu teh pravil, ne bo upravičen do prejema nagrade. V slednjem primeru bo ta nagrada podeljena rezervnemu izžrebancu. V okviru žrebanja bo za podelitve prve (tj. ene (1) nagrade) izžreban dodatni sodelujoči, ki bo upravičen do prevzema nagrade, v zgoraj opisanem primeru. Če tudi ta ne bo v roku posredoval pravilnih podatkov za prevzem nagrade, bo nagrada ostala nepodeljena.

 1. člen (objava in obveščanje izžrebancev)

Prireditelj bo najkasneje do 20. ure zvečer na dan žreba, 15. 5. 2023 na Viber skupini Šmarje objavil informacijo o izidu žrebanja in o izžrebancih za drugo nagrado. Informacijo o izidu žrebanja in nagrajencu za prvo nagrado bo objavil v petek 16. 6. 2023 ob 18.00 uri na dogodku Šmarska kuh’na (v okviru Šmarske noči) in najkasneje v 7 dneh na spletni strani prireditelja www.visitmarje.si.

Izžrebanec za prvo nagrado mora svoje podatke (Ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, e-naslov in davčna številko) sporočiti najkasneje do 25. 6. 2023 na e-poštni naslov tsm@smarje.si. V skladu z določbami tretje točke 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (Zdoh-2) se dobitek v nagradni igri šteje za drugi dohodek fizične osebe. Dobitek v nagradni igri je obdavčen le, če njegova vrednost presega 42 EUR. V tem primeru se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od vrednosti dobitka. Izračun in plačilo akontacije dohodnine je za davčnega zavezanca dolžan opraviti plačnik davka (to je izplačevalec dohodka) na podlagi davčnega obračuna. Če je nagrada izplačana v denarju, je davčna osnova vrednost nagrade. Če pa je nagrada v naravi, je davčna osnova tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333).

Prireditelj bo prvemu nagrajencu predal nagrado ob objavi informacije, 16. 6. 2023 ali mu jo bo predal v prostorih prireditelja na Celjski cesti 6, 3240 Šmarje pri Jelšah, po prejemu pravilno izpolnjenih podatkov in skladno z ZDoh-2 opravil obračun in plačilo akontacije dohodnine, kot davčni odtegljaj. Znesek nagrade se prejemniku šteje v davčno osnovo.

Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajencev. Organizator sodelujoče, opozarja, da obstaja možnost, da bo zaradi prejema nagrad, lahko razporejen v višji dohodninski razred. V primeru, da je nagrajenec tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti samo osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država  avčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta, identifikacijska številka za davčne namene dodeljena v državi rezidentstva). Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko (35. člen ZDavP2).

 1. člen (nagrade)

Izmed vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo vse pogoje sodelovanja v tej nagradni igri, določeni s temi pravili, bo prireditelj v prisotnosti komisije izžrebal nagrajence, ki bodo pod pogoji navedenimi v teh pravilih, prejeli spodaj navedene nagrade. S to nagradno igro bo prireditelj izžrebancem podelil naslednje nagrade:

– Prva nagrada: 1x prenosnega telefona Xiaomi 12 Lite v vrednosti 399 eur

– Druga nagrada: 200 x po 2 € v obliki vrednostnega bona za hrano ali pijačo na dogodku Šmarska kuh’na, ki se bo odvijal v petek, 16. 6. 2023 v Šmarju pri Jelšah med 16. in 19. uro.

Datum žrebanja in vrstni red izvedbe žreba za posamezne nagrade je opredeljen v 6. členu teh pravil. Postopek prevzema in podelitve posameznih nagrad je opredeljena v 9. členu teh pravil.

 1. člen (prevzem in prenos nagrade)

Nagrajenci se strinjajo, da se njihovo ime objavi na spletni strani www.visitsmarje.si in na Viber skupini Šmarje in da se uporabi na družbenih omrežjih ter objavi na dogodku v okviru podelitve nagrad.

Prva nagrada bo podeljena na dogodku Šmarska kuh’na, v petek, 16. 6. 2023 bo 18.00 uri oz. kasneje na sedežu Zavoda TŠM v kolikor nagrajenec ne bo prisoten ob razglasitvi nagrade.

Druga nagrada (200x vrednostni bon za hrano ali pijačo v vrednosti 2 eur za Šmarsko kuh’no, 16. 6. 2023) lahko nagrajenci prevzamejo na blagajni prireditve v petek, 16. 6. 2023, med 16. in 19. uro. Vrednosti bon za hrano ali pijačo lahko izkoristijo izključno na dogodku Šmarska ku’hna v okviru občinskega praznika Šmarska noč, to je v petek, 16. 6. 2023 med 16. in 19. uro.

Nagrajenci, ki druge nagrade ne prevzamejo v času določenem v 3. odstavku 9. člena teh pravil, niso upravičeni do podelitve nagrade oz. se nagrada zanje smatra za nepodeljene.

Nagrada se ne podeli, če izžrebanec:

– krši pravila v smislu 10. člena teh pravil,

– pisno ali ustno izrazi voljo, da se nagradi odpoveduje.

Nagrade v vsakem primeru ni mogoče:

– prenesti na tretjo osebo,

– unovčiti v zameno za gotovino ali zamenjati za drugo nagrado.

 1. člen (kršitev pravil)

Če se pred žrebanjem izkaže, da določena oseba oz. sodelujoči skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri in ji nagrade ne podeli. Če se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena pokažejo po izvedenem žrebanju, prireditelj kršitelju ni dolžan podeliti nagrade. Če je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je izžrebanec oz. nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prvega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

 1. člen (osebni podatki)

Prireditelj je upravljavec osebnih podatkov iz te nagradne igre in z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Prireditelj obdeluje kontaktne podatke iz drugega odstavka 7. člena teh pravil. Osebni podatki Osebni podatki nagrajenca (ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča in davčna številka ter podatke iz sedmega odstavka 7. člena tega pravil) se uporabljajo za davčne namene (plačilo akontacije ipd.) in namene izročitve nagrade. Prireditelj za namene evidence sodelujočih v nagradni igri obdeluje tudi podatke sodelujočih, to je prikazno ima v skupini Viber na mobilni aplikaciji Šmarje. V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Sodelujoči lahko vse pravice iz tega odstavka uveljavlja pisno na naslov Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah. Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni. Osebni podatki na dokumentaciji, ki je podlaga za obračun dohodnine skladno z zakonom s področja urejanja davkov (REK obrazci – obračun davčnega odtegljaja, pravila nagradne igre, zapisnik o žrebu z vsemi podatki), podatki o vrsti nagrade ter njeni vrednosti ter podatki o prejemniku (ime, priimek, naslov, davčna številka), se hranijo 10 let od zaključka nagradne igre. V primeru, da sodelujoči pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo prireditelj morda moral kljub temu obdelovati, če obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

 1. člen (odstop od nagradne igre

Sodelujoči lahko v katerikoli fazi odstopi od sodelovanja v tej nagradni igri, tako da svojo zahtevo po odstopu od sodelovanja v tej nagradni igri posreduje prireditelju na elektronski naslov: tsm@smarje.si. Preklic podanega odstopa od nagradne igre ni mogoč. Za odstop od prejema nagrade se šteje tudi, v kolikor izžrebanec prireditelju ne posreduje zahtevanih podatkov v roku, določenem s temi pravili, ali pa prireditelju posreduje nepravilne oziroma nepopolne podatke.

 1. člen (omejitev prirediteljeve odgovornosti)

Prireditelj ne odgovarja za izvedbo nagradne igre, podelitev nagrade in škodo:

– če izvajanje nagradne igre prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,

– če izvedbo nagradne igre preprečijo ponudniki drugih storitev informacijske tehnologije, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo te nagradne igre in/ali drugi ponudniki, od katerih je odvisna izvedba te nagradne igre,

– če izvajanje nagradne igre povzročijo kršitve 10. člena teh pravil,

– v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te nagradne igre.

Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče v nagradni igri prek spletnih strani www.visitsmarje.si.

 1. člen (bistveno spremenjene okoliščine)

V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 8. člena, prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradni igri v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine. V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče z objavo na spletni strani www.visitsmarje.si in po objavi izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih spremenjenih pravil.

 1. člen (reševanje sporov)

Morebitne spore bosta organizator in sodelujoči reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno in krajevno pristojnim sodiščem Republike Slovenije.